• (021) 47623444 (026) 32255012

02 خرداد 1398 - 15:46
کنسلی پروازهای داخلی

محاسبه هزینه کنسلی پروازها

جریمه کنسلی و تغییر تاریخ بلیت های داخلی

جریمه کنسلی و تغییر تاریخ بلیتهای داخلی

 
 
خط هوايي شناسه نرخي  (كلاس) تا 12 ظهر 3 روز قبل از پرواز تا 12 ظهر 1 روز قبل از پرواز تا 12 ظهر قبل از پرواز تا 30 دقيقه قبل از پرواز از 30 دقيقه قبل  از پرواز به بعد
ايران اير V Y C 30% 30% 60% 60% 60%
  M Q O 30% 30% 60% 60% 60%
  N L 100% 100% 100% 100% 100%
             
آتا همه کلاس ها 20% 20% 40% 50% 50%
             
آسمان A D I Z 15% 15% 15% 15% 30%
  V S Y U R X Q N M 20% 20% 20% 20% 40%
  L H K 30% 30% 30% 30% 60%
  B 100%
             
تابان به غير از U H B 20% 30% 40% 50% 50%
  U H B 100%
             
ماهان X Q V T P S Y R 10% 10% 30% 50% 50%
  L 15% 15% 40% 50% 50%
  U,D,W 90% 90% 90% 95% 95%
  I 20% 20% 40% 50% 50%
  N 20% 20% 50% 70% 70%
  C 30% 30% 40% 70% 70%
             
کارون همه 30% 30% 50% 65% 65%
             
ايران اير تور نرخ بالای 405 30% 40% 50%
  نرخ بین 245 تا 405 40% 50% 60%
  نرخ بالای 155 تا 245 60% 70% 80%
  نرخ زیر 155 100% 100% 100%
             
كاسپين C 10% 10% 30% 30% 30%
  S 15% 15% 40% 40% 40%
  H P S X N W Q Z J 30% 30% 50% 50% 50%
  M O 40% 40% 70% 70% 70%
  K 50% 50% 80% 80% 80%
  L I V 90%
             
قشم اير به غير از N R K 5% 10% 30% 50% 50%
  N K 100%
             
تفتان همه 15% 25% 40% 55% 60%
             
زاگرس Z , X 10% 15% 20% 20% 30%
  B E D S I T U A 15% 20% 30% 40% 40%
  M N R 25% 30% 40% 40% 50%
  Q L 35% 40% 60% 70% 70%
  H 45% 50% 60% 80% 80%
  V Y K P 50% 100% 100% 100% 100%
             
كيش اير   تا 24 ساعت قبل از پرواز   کمتر از 24 ساعت قبل از پرواز
  J C Y H V 20%   40%
  Q M N L O  25%   50%
             
معراج   چهار ساعت مانده به پرواز   کمتر از 4 ساعت مانده به پرواز
  P (PROMOTION) ندارد   ندارد
  Y Y1 550/000   700/000
  B B1 400/000   600/000
  H H1 400/000   500/000
             
وارش همه بحز H 10% 30% 30% 50% 50%
  H 100%