• (021) 47623444 (026) 32255012

02 آذر 1394 - 22:22

گذرنامه(پاسپورت)

گذرنامه(پاسپورت)

گذرنامه(پاسپورت)
 تهيه گذرنامه (پاسپورت):
 بر اساس قوانين معاهده بين المللي، گذرنامه مدركي است كه از طرف دولت صادر مي گردد و در آن خطاب به كشورهاي خارجي عنوان شده كه فرد دارنده اين مدرك تبعه كدام كشور است و تقاضا شده تا زماني كه در خارج از كشور به سر مي برد از حمايت و كمك هاي قانوني آن كشورها برخوردار گردد. گذرنامه يك مدرك مسافرتي ضروري و قابل كنترل براي مقامات امنيتي و مهاجرت است كه در مرزها شما را متوقف و در صفحات داخلي آن تاريخ ورود و خروج را ثبت مي نمايند.

مراحل و مدارك مورد نياز براي صدور گذرنامه و يا صدور اجازه خروج
مدارک:

 1. مراجعه به يكي از دفاتر پستي و تهيه فرم‌هاي الف و ب، پوشه و قبض پستي به مبلغ 000/25 ريال بابت هزينه ارسال گذرنامه به محل سكونت.
2. حضور متقاضي الزامي است
3. - فيشهاي بانك ملي به شماره حساب 2171151301007 به مبلغ 400000ريال به اداره گذرنامه و مبلغ 5000 ريال به نام عوارض شهرداري محل زندگي
4. دانشجويان بورسيه مشغول به تحصيل در خارج از كشور، همسر و فرزندان آنان، معرفي شده از طرف وزارت‌خانه‌هاي علوم، تحقيقات و فن آوري، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، از پرداخت مبالغ مذكور در بندهاي 1 و 2 معاف مي‌باشند.
5. اصل و تصوير تمام صفحات شناسنامه متقاضي و همراهان، حتماً شناسنامه افراد بالاي 15 سال بايد عكس‌دار باشد و براي افراد زير 15 سال لازم است مدرك معتبر عكس‌دار ارايه گردد.
6. همراه داشتن كد پستي ده رقمي و آدرس كامل
7. ارايه كد ملّي كه مي‌تواند به صورت كارت ملّي عكس‌دار يا موقت باشد و يا تأييديه از ثبت‌احوال.
8. دو قطعه عكس جديد 4 ×6 رنگي، برقي، تمام رخ و بدون عينك، كلاه و كراوات از يك نگاتيو با زمينه‌ي سفيد يا كاملاً روشن كه يك قطعه از آن لازم است ظهرنويسي مشخصات شود و از تاريخ گرفتن عكس بيش از يك سال نگذشته باشد. در مورد بانوان و دوشيزگان بالاي شش سال رعايت كامل حجاب اسلامي الزامي است.
9. دو قطعه عكس جديد 4 × 6 جداگانه همراهان با شرايط مندرج در بند 7 (در صورت داشتن همراه).
10. ارايه مدارك معتبر عكس‌دار براي فرزندان زير 15 سال الزامي است.
11. موافقت رسمي همسر در مورد بانوان شوهردار و موافقت رسمي ولي ياقيم براي فرزندان كم‌تر از 18 سال تمام كه درخواست گذرنامه جداگانه دارند.
12. اصل و فتوكپي مدارك فوت يا طلاق‌نامه در مورد بانواني كه شوهران آنان فوت نموده و يا طلاق گرفته‌اند.
13. زنان شوهردار كه همسرشان مفقود الاثر، غايب يا غيرقابل دسترسي مي‌باشد بايداز رياست دادگستري، استان محل تقاضا، مجوز خروج اخذ نمايند.
14. افراد زير 18 سال كه دسترسي به قيم و يا ولي قهري براي اخذ رضايت ندارند بايد از رياست دادگستري، استان محل تقاضا، مجوز خروج اخذ نمايند.
15. شناسنامه عكسدار براي متقاضياني كه15سال تمام هستند
16. مدرك شناسايي عكسدار براي فرزندان زير15 سال(گواهي اشتغال به تحصيل و در صورت محصل نبودن دفترچه بيمه عكسدار)
17. در مورد آقاياني كه به سن مشموليت رسيده‌اند ارايه اصل و تصوير كارت پايان خدمت يا كارت معافيت دايم و يا موافقت اداره وظيفه عمومي ضروري است.
18. در مورد كاركنان شاغل در نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران و كاركنان رها شده و بازنشسته كه از تاريخ رها شدن آن‌ها بيش از 5 سال نگذشته باشد ارايه موافقت كتبي سازمان حفاظت اطلاعات مربوط به آن سازمان ضروري است.
19. كاركنان رها شده نيروهاي مسلح با ارايه مدركي دال برگذشت 5 سال از تاريخ رها شدن‌شان نياز به ارايه موافقت سازمان حفاظت اطلاعات ندارند.
20. - طلبه های در حال تحصيل که خدمت وظيفه نرفته باشند نياز به موافقت نظام وظيفه دارند.(آبی)
21. کارکنان کشتيرانی در صورت نداشتن تعهد خدمتی 10 ساله نياز به ارائه موافقت نظام وظيفه دارند (آبی)
22. ارايه اصل و تصوير مدارك محل سكونت متقاضي يا يكي از مدارك مشروحه زير:
o سند مالكيت منزل به نام شخص متقاضي يا همسر وي. براي افراد مجرد سند به نام شخص متقاضي و يا والدين وي.
o اجاره نامه محضري براي مستأجرين.
o گواهي از محل كار براي كارمندان رسمي دولت.
o پروانه كسب براي دارندگان مشاغل آزاد.
o گواهي تحصيلي از مدرسه فرزندان.
o شناسنامه كار معتبر.
o معرفي‌نامه از دانشگاه براي دانشجويان مشغول به تحصيل در دانشگاه.
o سركوپن مرحله آخر كالا برگ.
o دفترچه بيمه درماني معتبر.
23. ارايه شماره ملّي.
24. ارايه كدپستي.
25. گذرنامه‌هايي كه تاريخ اعتبار اوليه آن به اتمام رسيده باطل محسوب شده و گذرنامه جديد به جاي آن صادر مي‌شود.
26. متقاضي در صدور اوليه مي‌تواند فرزندان و همسر خود را به عنوان همراه در گذرنامه اضافه كند و يا براي همراهان به صورت جداگانه گذرنامه دريافت نمايد.

مدرک جانبی :
- گواهينامه
- گذرنامه
- مدرک تحصيلی
- استعلام از ثبت احوال
- توضيح در آخر شناسنامه ميباشد.

* برای متقاضيان خانم جهت اخذ گذرنامه :

- در صورت مجرد و بالای 18 سال بودن نياز به رضايت پدر ندارد.
- در صورت متاهل بودن ارائه رضايت محضری همسر الزامی باشد ودر صورت داشتن همراه رضايت محضری همسر جهت فرزندان نياز است.
- در صورت فوت همسر نياز به ارائه فوت نامه يا شناسنامه باطله همسر می باشد ، در اين صورت اگر متقاضی همراه نيز داشته باشد نياز به ارائه قيم نامه و رضايت قيم دارد.
تذکر: برگه رشد در اين صورت کافی نمی باشد.- در صورت مفقود الاثر بودن شوهر متقاضی ملزم به ارائه نامه از دادگستری به تاريخ روز می باشد. اين نامه موجب اخذ خروج ميشود.
- در صورت مطلقه بودن متقاضی نياز به ارائه طلاق نامه می باشد.
در مورد طلاق رجعی بايد از تاريخ طلاق مدت عده (3ماه ،10روز) بگذرد در غير اينصورت نياز به رضايت همسر ميباشد.
- زنان مطلقه در صورت داشتن فرزند به عنوان همراه حتماً نياز به رضايت پدر دارند مگر در طلاق ذکر شده باشد در مورد اجازه خروج فرزند مسئوليت با مادر می باشد.

تذکر: حضانت مورد قبول نمی‌باشد.

- جهت اخذ گذرنامه برای متقاضیان زير 18 سال رضايت پدر الزامی ميباشد.
- نوع خروج در رضايت محضری که از همسرمتقاضی اخذ می گردد مشخص می شود ( مکرر يا يکبار) انواع خروجی و مدارک لازم:
1- خروج دانشجوئی : نياز به معرفی نامه از وزارت علوم و تحقيقات به تاريخ روز دارد که خروج 62 روزه از تاريخ نامه معاف از عوارض اخذ ميگردد.
2- خروج نظام وظيفه : برای متولدين پسر که به سن مشموليت رسيده باشند با توجه به اينکه ممنوع الخروج ميباشند نياز است که به اداره نظام وظيفه عمومی مراجعه نموده و نامه نظام وظيفه که دارای تاريخ خروج و تاريخ مراجعه به کشوری باشد ارائه نمايند .ثبت تاريخ نامه و شماره نامه الزامی است.
- مثلاً متولدين 1366 ملزم به ارائه موافقت نظام وظيفه جهت اخذ گذرنامه مجزا يا همراه ميباشند (خروج قرمز)
- طلبه های در حال تحصيل که خدمت وظيفه نرفته باشند نياز به موافقت نظام وظيفه دارند.(آبی)
- کارکنان کشتيرانی در صورت نداشتن تعهد خدمتی 10 ساله نياز به ارائه موافقت نظام وظيفه دارند (آبی)

3- خروج مقيمی : متقاضيان مقيم در هنگام اخذ گذرنامه جديد نياز به ارائه گذرنامه قديمی خود دارند که در آن اقامت آنان و تاريخ ورود و خروج مشخص گردد.

- هر متقاضی مقيم می تواند تا سه بار از اداره گذر نامه اجازه خروج کسب نمايد .و می تواند خروج مقيمی 6 ماهه با عوارض اخذ کند.
در صورتی که متقاضی بيش از 6 ماه در ايران اقامت گرده باشد محل اقامت به ايران تغيير می کند یا متقاضی ملزم به اخذ نامه از وزارت امور خارجه جهت تائيد محل اقامت می باشد.
متقاضيان مقيم تنها ميتوانند فرزندان زير 18 سال خود را در گذرنامه مجزا به استناد اقامت پدر يا مادر مقيم گردانند.همسر متقاضی مقيم در گذرنامه مجزا نميتوانند مقيم باشد.
4- خروج آبی : برای پسران زير سن مشموليت خروج آبی اخذ مي گردد و نياز به نامه حفا يا نامه نظام وظيفه ندارند. متقاضيان نظامی نياز به ارائه نامه حفا جهت اخذ گذرنامه دارند

مدارک لازم برای تمدید گذرنامه:
فیش بانكی به مبلغ یكصدهزار ریال به حساب 94001 یكی از شعب بانك ملی تهران.
تذكر1:متقاضیان شهرستان مبالغ مربوطه را بحسابهای تعیین شده در شهرستان محل درخواست واریز خواهند نمود .
تذكر2:دانشجویان مشغول به تحصیل در خارج از كشور،معرفی شده از سوی وزارتخانه های علوم ،تحقیقات و فن آوری،بهداشت و درمانو آموزش های پزشكی از پرداخت مبالغ مندرج در
بند 1معاف می باشند.
ارائه كد ملی از ناحیه متقاضی و همراهان الزامی است .
دریافت یك برگ پرسشنامه گذرنامه از یكی از شعب بانك ملی ایران كه می بایست به صورت كامل تكمیل شود.برای گذرنامه های صادره غیر از تهران ارائه دو برگ فرم گذرنامه ضروری است .
اصل و فتوكپی كامل شناسنامه متقاضی و همراهان ،لازم است .
شناسنامه افراد بالای 15سال عكسدار باشد همچنین برای افراد كمتر از 15سال ارائه مدرك عكسدار الزامی است ،دفترچه بیمه ،كارت تحصیلی ،دو قطعه عكس جدید4*6كمی
بایست برقی،تمام رخ،بدون عینك،كلاه وكراوات واز یك نگاتیوباشد،ضمناً ازتاریخ گرفتن عكس بیش از یكسال نگذشته باشد .
در صورتیكه قبلاً در تهران ارائه نشده باشد .درمورد آقایانی كه سن آنان وارئ هجده سال میگردد اصل و فتوكپی یكی از مدارك زیر الزامی است .
كارت پایان خدمت
كارت معافیت دائم
موافقت نامه از معاونت وظیفه عمومی ناجا